Sunday, September 2, 2012

How to French Kiss... ප්‍රංශ ක්‍රමයට කිස් කරන්න..... 18+

මගේ බ්ලොග් එකට එන කාටත් කිසිම බේදයක් නැතුව වැදගත්වෙන දෙයක් ගැන කියන්න ඕන කියල හිතුන,  :P

ඒත් මුලුන්ම කියන්න ඕන Title එකේ 18+ දැමුවට මේක බලන .:P under 18 ලමා ලපටි තමුන්ට සුදුසු වයස එනකන් මේක කරනව එහෙම නෙවෙයි හරී....!!!

ප්‍රංශ යාලුවෙකුගෙන් කඩ්ඩෙන් ලැබුන මේ විස්තරේ ඒ විදියටම මම post කරනව translate කලොත් ඒකෙ වචනවල තියන අර මෙව්ව එක නැතිවෙයි කියල හිතුන ... :) ඒ නිසයි මෙහෙම .....

***** වැදගත්ම දේ මේක බාගෙට කියවන්න නම් එපා මොකද අවසානෙට තියන Tips & Warnings ටිකත් බොහෙම වැදගත්... මේට වැඩිය දන්න අය ඉන්නවනම් ඒවත් comment එකකින් දාල යන්න කියල ආරධණා කරනව....


How to French Kiss
French Kiss

You have seen it done often in the movies and probably on the street in darkened corners. The French kiss is a timeless and passionate gesture of romantic affection. Whether you live in Paris, France, or Paris, Texas, India, or any part of the world you can learn how to kiss like the French do without an embarrassing faux pas!

Steps

Moisten your lipsDry lips do not move well together. Just a light brush of your tongue over your lips right before you kiss will be sufficient to moisten them. Don't lick your lips all the time, though, as this can dry them out further. Instead, use lip balm regularly. You never know when someone will go in for the smooch.
Moisten your lips.

Slowly brush your lips. Slightly open your lips a little way and in between your lips, keep your partner's lower or upper lip, and brush it slowly. This will produce a pleasant sensation.
Slowly brush your lips.

Angle your face. If your mouths meet dead-on, your noses will get in the way, and you will not be able to kiss deeply or smoothly. To avoid this, tilt your head slightly to one side. Make sure you do not both tilt your heads to the same side.
Angle your face.

Close your eyes. As you approach for the kiss, look into your partner's eyes, but, once you are close to theirs, close your eyes. It can be a bit of a turnoff to be kissing and going cross-eyed or seeing triplicate. However, you don't need to always close your eyes; some people enjoy keeping their eyes open and seeing their partner when kissing.
Close your eyes.

Start with a gentle and soft closed-mouth kiss. The French kiss is an open-mouth kiss, but do not lunge in with your lips agape like you're going to eat your partner; instead, open your lips very slowly. If you were learning to speak French, you would probably start with the basics, vocabulary and grammar, before trying to write poetry. Well, the French kiss is like the poetry of kissing, and before you can be good at it, you have to master the closed-mouth kiss. Even after you have added French kissing to your romantic repertoire, it is usually better to start a kiss with closed lips.
Start with a gentle and soft closed-mouth kiss.

Go Dutch on the decision to French. Kissing should be a shared decision. You need to have permission to French kiss someone, but when your lips are locked with theirs you may not want to stop and ask, "Hey, this is great, but can I put my tongue in your mouth?" Open your lips slowly and just a little during the kiss so that one of your lips is sandwiched between theirs and one of theirs is between yours. As you are locking and re-locking lips, brush your tongue against your partner's lips ever so slightly. This should make it clear that you want to French kiss. If your partner's tongue does not respond in like fashion or if they pull away, you will have to save the French kiss for another time when you are both ready.
Go Dutch on the decision to French.

Explore with your tongue. If you and your partner seem to be enjoying the open-mouth kiss, slowly try to open your mouth a little bit more and gently push your tongue a little farther into their mouth. The tongue is very sensitive, and the mere act of touching your partner's tongue with your own will be very pleasant. Do not stick your tongue too far into the mouth, as this can be a big turn-off. Instead, just gently and playfully touch tongues. Start lightly. Usually, if the other person wants more, they will come and get it.
Explore with your tongue.

Go slow. Passionate kisses are good sometimes, but to really enjoy a French kiss, you must take it slowly. Do not hurry and instead, take time to explore each other's mouths.
Go slow.

Breathe. If you’re kissing for an extended period, it’s easy to forget to breathe. Believe it or not, gasping and turning blue is not romantic. Take small breaths through your nose as you kiss. As you and your partner grow comfortable with the kiss, you can try breathing through your mouth a little: sharing breaths as well can be romantic (but not everybody likes it).

Mix it up. Kisses are like snowflakes: no two are exactly the same. Once you feel comfortable French kissing someone, it is tempting to try to do the same thing every time. Add variety. Sometimes kiss deeper, for example, and other times pay more attention to the lips than the tongue. Hold the kiss longer or shorter and explore the art of kissing.
Mix it up.

Use your hands. While you should keep your hands polite, especially on a first kiss, you don’t necessarily want them just dangling at your sides. As a general rule, start with your hands on your partner's hips and then slowly move them around their back or up to the face and hair. Another turn on for the first kiss is to gently caress their shoulder while you kiss. It shows you are comfortable with him or her. Gently hold your partner's face with your hands on their cheeks and their neck, or wrap your arms around your partner in an embrace.
Use your hands.

Read your partner's body language. Everybody kisses a little differently, and each person enjoys different things in a kiss - there is no "right" way to kiss. What separates good kissers from bad is an ability to read a partner's body language and to be responsive to their partner. Of course, if your partner pulls away or seems uncomfortable at any time, understand that you have to slow it down. Good kissing requires give-and-take, so read your partner’s body language and pay attention to clues (sighs or moans) that tell you you’re doing something he or she likes. Let your partner kiss you back, and move with him or her as long as you’re comfortable with what he or she is doing. Listen for clues that tell how much your partner is enjoying a particular kissing maneuver. If you hear a sigh or moan, or they begin kissing you back with increased intensity, realize that they are responding with fervor.
Read your partner's body language.

Develop your style. Good French kissing, like good kissing of any kind, requires practice. You will get better as you do it more. In addition, the more practice you have with one person, the more comfortable you will feel kissing them and developing a style that suits both of you.
Develop your style.

Talk about it. A lot of people have difficulty talking about intimacy, but open communication is important to all parts of a relationship. If you really like the way your partner kisses you, let them know. If you don't like something, also let your partner know that, but approach it delicately and compliment them at the same time on something they did that you liked. Even if the kiss goes all wrong, it can still be an intimate affair if you can both laugh about it together! Make sure when you kiss you are having fun doing what you are doing. And don't kiss just anyone; make sure it is with someone that you really like and care about.
Talk about it.


Tips:

  • Freshen your breath. You never want to have bad breath when you are about to kiss someone, whether the kiss is a French kiss or not. Because your mouth will be open in a French kiss, fresh breath is especially important. Practice good dental hygiene. Always have breath mints or mint-flavored gum if you think there is even so much as a hint of a chance you might kiss. Avoid foods that leave an unpleasant aftertaste or residue, particularly garlic, coffee, onions, milk, and corn.
  • Teeth are a sensitive subject. You definitely do not want to bump teeth with each other. It is not only awkward, but can hurt. It might inevitably happen at times, so do not worry when it does. You may want to try rubbing the backs or fronts of the teeth of the other person with your tongue. This can create a ticklish feeling that might enhance your kiss. Not everyone enjoys having someone's tongue rubbing on their teeth, and many do not like to touch teeth with their tongue.
  • Not everybody likes to be kissed the same way, so while your former partner might have enjoyed one method of kissing, your new love might not. You need to learn to read signals and adapt to a style that's comfortable for each of you. This works in reverse, too. Just because someone doesn't kiss you like you are used to does not mean they are a bad kisser. As long as you are comfortable with the kiss, try to be open-minded, as you just might like the new style.
  • Be an active partner. If someone is French kissing you and you want them to do so, do not just sit there but get into the kiss. Reciprocate their actions, and alternate taking the lead on the movements of your tongues and lips. If you are uncomfortable with any part of the kiss, do not be afraid to pull away or gently close your lips. This will give your partner the hint.
  • There are no rules for how long you should hold a kiss. If you feel uncomfortable at any time, break the kiss; otherwise, just enjoy it until one or both of you slowly pull apart, usually together. It is extremely romantic to lightly suck your partner's upper or bottom lip as you part. You might find yourselves returning to kissing, after each of you takes a breath.

Warnings:

  • Keep tongue and lips soft and supple. Think of the pressure used to lick a soft service ice cream cone, no probing with a stiff tongue unless the other enjoys it.
  • You can still French kiss if one or both of you has braces, but you should be careful to prevent the braces from touching each other. Also avoid touching the braces with your tongue (you might accidentally cut it). Check out How to Kiss with Braces.
  • Excessive saliva can build up during a French kiss, and that can interfere with the romantic moment. Swallow periodically without breaking the kiss. If you have trouble doing that, do not be afraid to pull away for a moment. Smiling when you pull away can reassure your partner that you're just taking a small break, not rejecting their affection.
  • Be aware that French kissing may transmit infectious diseases such as herpes and infectious mononucleosis (also known as mono).
  • If you ever feel uncomfortable or do not want to move forward with any move your partner is attempting, pull away and let your partner know that you want to stop. Be firm. It's okay to say no.

අද පාඩම ඉවරායි.... දැන් ප්‍රැක්ටිකල්.....